Сдружение "Бъдеще за децата" facebook

Be social … online book

Здравейте!

Be social е кратка онлайн книга, с ключови послания, дейности, които искахме да споделим с вас!
Онлайн книжката цели информацията да достигне до повече хора, и е част от проект „Социално включване чрез заетост“,
по Оперативна програма Човешки ресурси 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

А от този линк, можете да чуете и аудио представяне.