Сдружение "Бъдеще за децата" facebook

Eкипът на Сдружение „Бъдеще за децата” премина и през третия модул от обученията по „Стратегическо планиране”

На 13-ти март екипът на Сдружение „Бъдеще за децата” премина и през третия модул от обученията по „Стратегическо планиране” /дейността е част от проекта „Промяна в действие”/.

В изготвянето на стратегическия план участват, както специалистите към социалните услуги, така и членове и приятели на организацията.

В тази дейност се включва изработването на стратегически план на организацията, с формулиране на визия, мисия на сдружението; краткосрочни и дългосрочни цели, дейности, резултати и индикатори, комуникационна и финансова стратегия, план за мониторинг и оценка.

Планирането започна с преглед на историята, анализ на актуалната ситуация, оценка на външната и вътрешната среда, силни и слаби страни на организацията, оценка на нуждите, извеждане на проблемите и избор на ценности и приоритети.

В цялостния процес на стратегическото планиране ще бъдат въвлечени Управителния съвет на Сдружение „Бъдеще за децата”, представители на общото събрание, партньори, дарители, доброволци и представители на медиите, работещите в организацията, както и представители на други организации и институции. Периода на стратегическо планиране е 5 години.

За реализацията на тази дейност, Сдружението използва капацитета и опита на външния експерт Ренета Венева. Тя има за задача да ръководи процеса на изработване, да избере подхода и методиката за изработване на стратегическия план.

Благодарение на ясно и точно разписан стратегически план се създават предпоставки за правилното организиране и съгласуване на дейността на всички звена в сдружението.

Екипната работа по изработването на стратегията е начин да се формира единен корпоративен дух, съдейства за създаването на благоприятен организационен и психологически климат.

Към настоящият момент, като резултат от преминалите сесии, организацията разполага с визия, мисия (в работен вариант), слот анализ, възможности и рискове, цели и конкретни дейности за тяхното постигане.  

Проектът „Промяна в действие” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.”

www.ngogrants.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Бъдеще за децата” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.