Сдружение "Бъдеще за децата" facebook

Модул „Финансово управление” бе черешката на тортата „Промяна в действие”

Модул „Финансово управление” бе черешката на тортата „Промяна в действие” на Сдружение „Бъдеще за децата”

НПО сектора, подобно на бизнеса, се развива бързо и много динамично и съобразява дейността си с редица изисквания. На пръв прочит, Закона за юридическите лица с нестопанска цел, е доста опростен –  има изисквания, но не е толкова зле. След това обаче се добавят и всички други закони, които въвеждат допълнителни изисквания срещу прането на пари, за защита на личните данни, за безопасните условия на труд, за отпуските и т.н. … И пред нас излиза въпроса – Трябва ли всеки да знае всички правила, как може да се справи с тяхното прилагане, като успява успоредно да прави това, за което е създадена организацията?

Ето защо много от неправителствените организации се включиха с проектни предложения в Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г. Програмата предоставя финансиране за допустими неправителствени организации, регистрирани в България и има за цел да подпомогне развитието на гражданския сектор и приноса му за социалната справедливост, демокрацията и устойчивото развитие на страната.

Сдружение „Бъдеще за децата” разработи и реализира проект „Промяна в действие” по Програмата за подкрепа на НПО в България, защото липсват други финансиращи програми пряко насочени към изграждането капацитета на НПО.  Тази тематична област е ключов приоритет на Програмата и тя идва точно на време, когато ръководния екип е оценил потребността от структуриране на дейността на организацията, обединяване и мотивиране на екипа.

„Ефективно финансово управление и( въпроси касаещи уреждането на трудовоправните отношения)” бе последният модул от дейността „Повишаване капацитета на ръководния екип на организацията”, с което приключи и работата по проект „Промяна в действие”, но не и промяната за сдружение „Бъдеще за децата”. Средства за обучения, формати и модули с цел повишаване капацитета на организацията  могат да се осигурят и разходват единствено от външно финансиране, или по проекти. В по-голямата част от обученията по „Повишаване капацитета на ръководния екип на организацията” се включиха всички специалисти, администрацията и мениджмънта, защото според нас  капацитет се гради, от всички нива и служители.

Динамичните промени в средата за работа на НПО изискват периодични наблюдения и анализ на финансовото им състояние. Финансовото здраве на всяка организация, вкл. и с нестопанска цел, най-общо представлява способността й да финансира безпрепятствено своята дейност. Финансовото здраве е синоним на добро финансово състояние и стабилност и се определя от осигуреността на организацията с финансови ресурси, необходими за поддържане на нормалната и работа; ефективното и целесъобразно използване на финансовите ресурси; финансовата устойчивост и платежоспособност на организацията; взаимоотношенията на организацията с други лица, доставчици, бенефициенти и партньори; планомерното постъпване и изразходване на паричните средства. Финансовото състояние на организацията зависи пряко от резултатите от нейната дейност в нейното минало и настояще.

Осигурявайки оптимални стойности на посочените по–горе параметри, можем да постигнем доброто финансово здраве за нашата организация.

Един от основните въпроси, на които искахме да обърнем внимание в рамките на проект „Промяна в действие” бе именно финансовото планиране, осигуряване на устойчивост и стабилност на ресурсите, както и привличането на нови. Двудневното обучение (06.11. и 07.11.2015г.) по финансово управление на неправителствени организации, бе водено от специалисти в областта и имаше за цел да ни даде практически знания и опит, които да приложим директно в своята работа. За този етап от своята ПРОМЯНА в Действие, се доверихме на финансовия екип на Международна социална служба в гр. Велико Търново.

Как организацията да е финансово независима? Или как да направим така, че нашата организация да не зависи от никого за своето финансиране. Това означава организацията да се опитва да привлича средства не само от различни източници, но и различни по вид. Например, освен финансирането на проекти, е добре да се търсят и други видове финансиране – приходи от стопанска дейност, дарения от компании или физически лица, членски внос, инвестиции на собствените средства и др.

И когато разсъждаваме за това дали Сдружението ни е в добро финансово състояние, пред нас изникват няколко въпроса: какво ще се промени, ако организацията стартира и стопанска дейност; как най-правилно да изготвим проекто- и финален бюджет, когато имаме налице пера – проекти, стопанска дейности и делегирана дейност; с какво помагат вътрешните политики и правила за финансово управление, доколко покриваме и /или следваме стандартите за добро финансово управление, разпределение на финансовите ресурси по сектори …

Правилата и политиките за финансово управление са важен елемент на управленската култура в една организация. Немалка част от нормите за финансово управление на организациите, в това число НПО, са задължителни и са уредени в съществуващото законодателството и подзаконовата нормативна база. Обхватът на политиките и правилата за финансово управление може да бъде различен и най-често това се определя от разбиранията на оперативните управленски органи във всяка организация за обхвата на финансовата сфера.

Проектът „Промяна в действие” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.” www.ngogrants.bg.

Той бе с продължителност 12 месеца и попада в Тематичен приоритет: „Насърчаване повишаването на капацитета на НПО и развитието на благоприятстваща среда за работа на направителствения сектор” .  Сдружение „Бъдеще за децата” сключи Договорът с Оператора през месец ноември 2014 година. Общата стойност на проект „Промяна в действие” е 10 306,08 евро. Оператор на Програмата е Институт „Отворено общество” – София в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи”.

EEA_Grants_JPG_4642_1

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Бъдеще за децата” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на направителствени организации в България.