Сдружение "Бъдеще за децата" facebook

ПРОМЯНА в действие

Ефективна работа с хората – модул от „Повишаване капацитета на ръководния екип на организацията”

На 29.10.2015г. и 30.10.2015г., екипът на организацията премина през един от последните обучителни модули, в рамките на проект „Промяна в действие”.

 „На практика ние общуваме и комуникираме по различни начини – вербално и невербално. Когато не говорим, не означава, че комуникираме. …. И не винаги една група е екип. Членовете на екипа  се насърчават да развиват своите умения и съществуват в зависимост един от друг …” С тези думи започна своето продължение д-р Пламен Димитров.

За нас е чест, че човек и професионалист като Пламен Димитров се съгласи да стане част от ПРОМЯНА В ДЕЙСТВИЕ на сдружение „Бъдеще за децата” гр. Казанлък. Неговата автобиография – лична и професионална е доста богата. Психолог, защитил докторска степен именно по психология на развитието.Той е част от Дружеството на психолозите в България, в качеството си на Председател на УС и Изпълнителен директор; част от ComPsych Inc., USA, консултант на свободна практика. Можете да запознаете с пълната му автобиография на

http://plamendimitrovbg.blog.com

Пламен Димитров отново влезе в ролята на ментор, медиатор, обучител и консултант – едновременно. Проведеното тренинг-обучение обхваща модула „Ефективна работа с хората – в организацията и извън нея”. През месец септември, ръководство, администрация и преки специалисти преминаха през модул посветен на организационната култура. И още тогава, промяната започна. Първите два дни се оказаха крайно недостатъчни, за да се запознаем надълго и нашироко тази толкова важна ос от нашата работа и развитие. Затова, сега, отново в рамките на два дни, продължихме оттам, докъдето бяхме стигнали.  В обучителния модул бе включен целият екип на местната организация. Първият ден бе посветен на комуникацията и мотивацията на и вътре в екипа – основни комуникационни умения и изразяване на реакции към партньорите, умения за даване на обратна връзка и повишаване ефективността на работата, изграждане и поддържане на работни и човешки отношения; мотивационна система в организацията – вътрешна и външна.

Водещият използва различни психологически и технически инструменти, за да може да достигне до всеки участник – ролеви и психологически игри, предизвика асоциативно мислене, тестове и анкетни карти. Повечето игри в проведеният тренинг заложиха на резултат и чрез преживяване, на всеки един от групата.

Вторият ден групата продължи да работи в развиване и разкриване на своята мотивация, като стъпи на личните мотиви на всеки член. След което продължихме работата в посока на да развием умения и практики за екипен стил. В рамките на ден, Пламен Димитров направи една сесия посветена на груповата психодинамика на ефективнитеe работни екипи. Като за финал – развитие на партньорски отношения в средата на организация, изграждане и поддържане на доверителни връзки.

Последните два тренинга, които организацията проведе с изключителното съдействие на Пламен Димитров, преминаха под знака на емоционалността, силните преживявания, бурните емоции и активното участие на групата, която заяви, че ще има мотивацията да стане екип и един от каналите за това определено е откритата и пряка комуникация.

Проектът „Промяна в действие” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.” 

www.ngogrants.bg

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Бъдеще за децата” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.