Сдружение "Бъдеще за децата" facebook

ПРОМЯНА в действие

На 24.09.2015г. и 25.09.2015г., екипът на организацията премина през обучението „Мениджмънт и организационна култура”

„На практика всяка организация трябва да управлява своята работа, хора, процеси, технологии и т.н. с цел оптимизиране на нейната ефективност. Да има мениджмънт. Всеки един е мениджър. Вие управлявате Вашия живот. Следователно всички Вие, сте мениджъри.” С тези думи започна д-р Пламен Димитров.

За нас е чест, че човек и професионалист като Пламен Димитров се съгласи да стане част от ПРОМЯНА В ДЕЙСТВИЕ на сдружение „Бъдеще за децата” гр. Казанлък. Неговата автобиография – лична и професионална е доста богата. Психолог, защитил докторска степен именно по психология на развитието.Той е част от Дружеството на психолозите в България, в качеството си на Председател на УС и Изпълнителен директор ; част от ComPsych Inc., USA, South-Eastern Europe, като експерт в прилагането на корпоративно-базирани програми за психологическо обслужване и обучение на мениджъри и служители; координатор международни проекти „Тренинг и организационно консултиране” (OrgDyne International Consortia of OD Consultants). И още консултант на свободна практика по екзистенциално-психодинамичното консултиране, приложна социална психология, психотерапия; провежда тренинг на ръководители свързани с организационното развитие и мениджмънт култура. И зад тези титли и професионални термини стои реален човек със завидна енергия и работоспособност и много опит, трупан през годините.

В рамките на дейността „Повишаване капацитета на ръководния екип на организацията”, част от проект „Промяна в действие”, по който организацията работи от 9 месеца вече, бе заложен модул  – подобряване на организационното развитие на НПО.

И без колебание ние му се доверихме!

Ръководството на сдружение „Бъдеще за децата” прецени, че ще бъде полезно за целия екип да участва в обучението. И както стана ясно в процеса на работа – не са сбъркали.

След проведените предварителни разговори, нашият ментор, изготви Програма съобразена с нашите изисквания, очаквания и реална работна среда и най-вече такава, която да отговаря на целите заложени в проекта – да бъдат повишени мениджърските умения на ръководните органи и да се постигне по-висока ефективност в работата, чрез подобряване на организацията на работа и организационната култура на сдружението и неговите служители.

Двата дни се оказаха крайно недостатъчни за тази цел, но се надяваме за в бъдеще да продължим да работим в тази посока. Важното е промяната да започне.

Пламен Димитров бе влязъл в ролята на ментор, медиатор, обучител и консултант – едновременно.

Първият ден бе посветен на мениджмънта – функции и процеси в мениджмънта, компетенции и стил, мениджмънт системи в организацията, участие на индивидуалните хора в мениджмънта и развитието на организацията.

Понятието се налага под влияние на американската управленска наука и практика в управлението на бизнеса. Мениджмънтът като дейност се оказва несравнимо по-богат от науката за управление и постоянно се допълва от практиката на действащите мениджъри. Най-същественият акцент е, че се управляват хора, нещата се постигат чрез хората в организацията. В тази връзка мениджърите си поставят една изключителна и важна цел, без оглед на средствата и методите да се научат хората да се мотивират за труд, да ги ръководят, да общуват с тях, да се стремят да разбират междуличностните и междугруповите отношения за повишаване ефективността на функциониране на организациите. Мениджмънта се гради на взаимовръзката между организацията и нейната среда и обхваща планирането, организирането, управлението на персонала, ръководството, насочването и контролирането на организацията, на групата, на хората.

Водещият използва различни психологически и технически инструменти, за да може да достигне до всеки участник – ролеви и психологически игри, предизвика асоциативно мислене, тестове и анкетни карти.

Вторият ден групата направи авто-диагностика на организационната си култура – индивидуално и общо. Изобщо всички сесии до края бяха посветени на организационната култура – конструктивни и дисфункционални тенденции, развитие на организационната култура на индивидуално, екипно и институционално ниво.

Сдружение „Бъдеще за децата” стартира  проект „Промяна в действие” в началото на тази година. За това време са реализирани четири от дейностите – „Стратегическо планиране”, „Популяризиране на организацията сред местната общност”, „Работа с медиите” и „Годишна награда Бъдеще за децата”.  До средата на ноември предстои –финализирането на дейност „Повишаване капацитета на ръководния екип на организацията” и „Сплотяване на екипа”.

И петте модула са двудневни и ще се провеждат в сградата на организацията.

Очакваме след реализацията на проекта организацията да се утвърди в общността като структура, която помага на всяко дете и семейство в риск.

Проектът „Промяна в действие” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.”

www.ngogrants.bg

___________________________________________________________________

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Бъдеще за децата” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.