Сдружение "Бъдеще за децата" facebook

ПРОМЯНА в действие

На 17.09.2015г. и 18.09.2015г., екипът на организацията премина през обучение на тема: „Набиране на средства от бизнеса и индивидуални дарители. Дарителски практики и мобилизиране на ресурсите.”

Дарителството е една от най-популярните благотворителни практики, понякога изцяло отъждествявано с нея. То е позитивно действие, безвъзмездна – отвъд личен интерес – помощ към друг/и или посветено на кауза чрез даряване на финансови средства, материално имущество, доброволен труд.

В навечерието на поредицата от празнични дни, ключови специалисти и ръководството на ”Бъдеще за децата”, преминаха през поредния обучителен модул от дейността „Повишаване капацитета на ръководния екип на организацията” по проект „Промяна в действие”.

Тема на обучението бе дарителството, дарителските практики в България и как НПО като местната организация, може да спечели доверието на възможно повече хората и бизнес-сектора.

В модула участие взеха Изпълнителнителният и финансовият директор на организацията, координаторите на Центъра за работа с доброволци към сдружение „Бъдеще за децата” и ключови специалисти от новосформирания екип по фондонабиране и връзки с обществеността.

За реализацията на образователния формат, Сдружението се довери на капацитета и опита на външния експерт Людмила Атанасова, Директор „Програми за НПО“ във Фондация „Помощ за благотворителността в България” (ФПББ). Нейната задача бе да ръководи обучението – от избора на тип и формат до съдържанието.

След проведените предварителни разговори, нашият ментор, изготви Програма съобразена с нашите изисквания, очаквания и реална работна среда и най-вече такава, която да отговаря на целите заложени в проекта – обучаващите да придобият базисни знания за набирането на средства; умения по стъпките в процеса: идентифициране на дарители, формулиране на кауза за набиране на средства, план за набиране на средства, комуникация.

В рамките на обучението бяха засегнати теми като – дарителството и основни понятия от него; култура на даряването; каква е мотивацията на хората, които даряват; профил на дарителите; език, стил и емоция на изложението – формулиране на нашата кауза и др. Много полезни и важни за нас бяха сесиите посветени на споделения опит – предлагане на информация за успешни дарителски инициативи и практики от България и света изобщо.

Даряването и гражданската активност са важен компонент от развитието на едно общество, тъй като въплъщават в себе си не само даването на пари, а споделяне на ценности, обща визия и решения и насочване на ресурси в дадена насока и за определена кауза. Именно затова въпросът с мотивацията за дарения, обезпечаването на ефективност, отчетност и прозрачност на изразходваните средства е особено важен при провеждането на всяка кампания. Откриването и създаването на определени взаимоотношения с хора, които споделят нашите ценности е основен ресурс в процеса.

Като един от водещите експерти, Люси ни запозна с най-различни благотворителни кампании за набиране на средства – чрез концерти, основаване на фондове, DMS. Идеята за корпоративната социална отговорност (КСО), за бизнеса, който съчетава стратегията за увеличаващи се печалби със стратегия за грижа за благосъстоянието и развитието на конкретна общност и обществото като цяло. КСО се налага като позитивна тенденция, като и възможността за индивидуални дарения по ведомост.

В рамките на проведеното обучение бе предоставена информация на екипа от Сдружение „Бъдеще за децата” за обществените фондации, които са създадени и се развиват като част от програми за развитие на гражданското общество.

Сред ключовите фактори за техния успех е поддържането на фокуса на работа не просто върху отделни индивиди и групи, но и върху общността като цяло. Успешните фондации по правило са посветени на своята мисия да развиват общността, като насърчават дарителството и ангажирането с общности каузи. Една от успешно развитие Фондации на територията на нашата страна е Фондация „Помощ за блaготворителността в България”.

Сдружение „Бъдеще за децата” стартира  проект „Промяна в действие” в началото на тази година. За това време са реализирани четири от дейностите – „Стратегическо планиране”, „Популяризиране на организацията сред местната общност”, „Работа с медиите” и „Годишна награда Бъдеще за децата”.  До средата на ноември предстои –финализирането на дейност „Повишаване капацитета на ръководния екип на организацията” и „Сплотяване на екипа”.

И петте модула са двудневни и ще се провеждат в сградата на организацията.

Очакваме след реализацията на проекта организацията да се утвърди в общността като структура, която помага на всяко дете и семейство в риск.

Проектът „Промяна в действие” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.”

www.ngogrants.bg

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Бъдеще за децата” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България