Сдружение "Бъдеще за децата" facebook

ПРОМЯНА в действие

Oт 04.09.2015г. до 06.09.2015г.  екипът на организацията реализира дейността „Сплотяване на екипа”

В рамките на тази дейност бе проведен тийм билдинг за целия екип на сдружение „Бъдеще за децата”.  Условието за реализирането й бе, това да стане извън чертите на града, с оглед напускане на обичайната среда на служителите – работна, семейна, ежедневна.

Тиймбилдингът е процес, който позволява създаването и развитието на колективни ценности в една организация, институция или фирма. Ценностите могат да бъдат както единство, породено от взаимна зависимост, така и участие. Те се постигат чрез дейности тип игри, често от колективен характер. Благодарение на тях участниците кумулират способността си да работят в екип. Тиймбилдинг е важен фактор за всяка среда, чиято цел е да извади на най-доброто от екипа, за да се осигури развитие, положителна комуникация, ръководни умения и способността за сътрудничество.

За реализацията на тази дейност, Сдружението използва капацитета и опита на външните експерти от Училище „Реверсо”. За целите и задачите на Дейността, ръководният екип на организацията, проведе няколко предварителни разговори със специалистите, които ще отговарят за събитието. След обсъждане на възможностите, желанията и потребностите на екипа на Сдружение „Бъдеще за децата”, двете страни се спряха на Адвенчър програма.

Дали тези елементи обаче ще работят за изграждането на определени екипни критерии, или ще си останат част от адреналиново забавление!? В тази тънкост се крие силата или провалът на приключенските програми…Именно затова ние избрахме да се доверим на екип, притежаващ опит и компетенции в провеждането на тийм билдинг програми от този род.

Те имаха за задача да изготвят оценка на нуждите на екипа, на базата, на която разработиха програмата за провеждането на отделните дейности и игри. С оглед на работната обстановка, конкурентните взаимоотношения в настоящата икономическа реалност и не на последното място – популярността на адвенчър спортове през последните години, те бяха избрали да вмъкнат елементи на екстремност като симулатор на заобикалящата ни действителност.

Ако се използва психологическия модел на даден екип от хора, който разделя взаимоотношенията на работни и емоционални, то в напасването и синхронизирането на емоционалните нива, може би се крие пътят към постигането на добро екипно взаимодействие.

Казано на по-обикновен език, ако има няколко гребци в лодката и всички гребат в такт и с еднакво темпо, то лодката ще се движи лесно в желаната от екипажа посока. Ако някой от гребците „полага усилия”, но не е в синхрон с останалите /или капитана не знае, къде точно е пътя/, то лодката и хората в нея, няма да стигнат лесно до заветната цел.

Три дни сред природата, в планината, на брега на яз. Голям Беглик, нашия тийм екип от 18 души премина през една екстремна програма с цел сплотяване на екипа и изграждане на доверие и връзка между членовете на отборите.

Отделни зони в Програмата изискваха отборите да практикуват спортно катерене, ходене по въжена верига, прекъснат въжен мост с прихващане, катерене по дърво и последващ скок от най-високата точка (с вързано въже на играчите) над язовира! Каране на двуместен каяк във водите на Голям Беглик ……и др. Ръководителите бяха осигурили пълна предпазна екипировка за всички членове на групата.

Хората, чието ежедневие преминава в работата с клиенти, документи и грижите за семейството, не можеха да повярват, че са направили нещо, което на пръв поглед изглеждаше невъзможно за тях. Тази малка, но обща победа, мотивира силно нашия екип и особено някои негови членове. В така създалите се обстоятелства всички от екипа разбраха, че са зависими един от друг и че индивидуалните качества на всеки участник, могат да бъдат от полза в постигането на крайната цел. Този процес е описан в литературата като „обучение чрез преживяване” и е една от силните страни на приключенските програми.

В рамките на дейността „Сплотяване на екипа” групата живя заедно в една от къщите за гости на Цигов чарк – вила „Райа”. На тяхно разположение бяха всички удобства. Екипът сам приготвя храната си, забавляваха се, разговаряха, опознаваха се – неща невъзможни във формалната за тях среда.

Сдружение „Бъдеще за децата” стартира  проект „Промяна в действие” в началото на тази година. За това време са реализирани пет от дейностите – „Стратегическо планиране”, „Популяризиране на организацията сред местната общност”, „Работа с медиите” и „Годишна награда Бъдеще за децата”.  До месец ноември предстои финализирането на дейност „Повишаване капацитета на ръководния екип на организацията”.

Резултатът от перото „Сплотяване на екипа” ще доведе до изграждане, развиване и повишаване ефективността на екипа; създаване и развитие на колективни ценности в организацията. Благодарение на него, за в бъдеще участниците ще съумеят да развият положителна комуникация, ръководни умения и способността за сътрудничество и работа в екип. Като основна цел на тийм билдинга, всяка организация търси подобряване във функционирането на екипа и своята организационната устойчивост и развитие.

„Промяна в действие” е насочен към развитие на екипа на организацията, като допълнителни целеви групи са включени дарители, доброволци, медии и местна общност и е разработен, защото липсват други финансиращи програми пряко насочени към изграждането на капацитета на НПО.  Тази тематична област е ключов приоритет на Програмата и тя идва точно на време, когато oорганизацията е разширила дейността си и ръководния екип оценя потребността от структуриране на дейността на организацията, обединяване и мотивиране на екипа.

Проектът „Промяна в действие” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.”

www.ngogrants.bg

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Бъдеще за децата” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.