Сдружение "Бъдеще за децата" facebook

ПРОМЯНА в действие

На 04.08.2015г. и 05.08.2015г.  реализира първият модул от дейност „Повишаване капацитета на ръководния екип на организацията” по проект „Промяна в действие”

В рамките на тази дейност ще бъдат проведени обучения за ръководния екип на организацията. Те попадат в модулите –  „Ефективен мениджмънт и организационна култура”, „Управление на хора“, „Комуникационни умения – умения за водене на преговори, техника за разрешаване на конфликтни ситуации, умения за убеждаване и вземане на решения, презентационни умения“, „Финансови въпроси на НПО – финансово управление, одит и контрол на средства; счетоводна отчетност; одитен процес“, „Дарителски практики и мобилизиране на ресурси“.

В последните два дни екип от 8 души премина през първия модул от настоящата дейност – „Комуникационни умения – умения за водене на преговори, техника за разрешаване на конфликтни ситуации, умения за убеждаване и вземане на решения, презентационни умения“.

В него участие взеха Изпълнителнителният директор на организацията, ключови специалисти от услугите – Център за обществена подкрепа и Център за социална рехабилитация и интеграция за деца, които изнасят презентации и/или провеждат тренинг-обучения в училищна среда, координаторите на Центъра за работа с доброволци и човекът, който отговаря за връзките с обществеността и медиите.

За реализацията на този модул, Сдружението използва капацитета и опита на външния експерт Георги Атанасов – треньор по комуникация и преподавател по актьорско майсторство.  Той имаше за задача да ръководи обучението – от начина  до съдържанието. Форматът, който водещият избра, бе изцяло интерактивен –  от теория до уъркшоп сесии, които в интерес на истината бяха истинско предизивикателство за участниците.  В рамките на два дни групата усвои основни комуникативни и презентативни умения базирани на вербални и невербални техники и програми – език на тялото, невро лингвистичното програмиране, езикови модели, Аз-посланията, управление на въпросите, целеполагане в процеса на презентиране, структура на презентацията, ценности и емоции, модели за комуникация в преговорите, умения за убеждаване и оказване на влияние. В двата дни водещият на обучението бе отделил внимание и време за провеждането на уъркшопове – решаване на казуси, практически задачи, импровизации, разиграване на ситуации, говорене пред камера, изготвяне на тренинг програми и презентации, задачи за сценично поведения и др.

Чрез обученията от дейност „Повишаване капацитета на ръководния екип на организацията”  целим да се повиши квалификацията на екипа на организацията по отношение на ефективен мениджмънт и организационна култура, мениджърска компетентност, подобрени взаимоотношения и комуникация между управленския екип и специализирания екип, доброволците, медиите и дарителите, и не на последно място – повишаване на капацитета за постигане на финансова устойчивост и за управление на човешките ресурси. И петте модула са двудневни и ще се провеждат в сградата на организацията.

Сдружение „Бъдеще за децата” стартира  проект „Промяна в действие” в началото на тази година . За това време са реализирани четири от дейностите – „Стратегическо планиране”, „Популяризиране на организацията сред местната общност”, „Работа с медиите” и „Годишна награда Бъдеще за децата”.  До месец ноември предстои –финализирането на дейност „Повишаване капацитета на ръководния екип на организацията” и „Сплотяване на екипа”. „Промяна в действие” е насочен към развитие на екипа на организацията, като допълнителни целеви групи са включени дарители, доброволци, медии и местна общност и е разработен, защото липсват други финансиращи програми пряко насочени към изграждането на капацитета на НПО.  Тази тематична област е ключов приоритет на Програмата и тя идва точно на време, когато oорганизацията е разширила дейността си и ръководния екип оценя потребността от структуриране на дейността на организацията, обединяване и мотивиране на екипа.

Очакваме след реализацията на проекта организацията да се утвърди в общността като структура, която помага на всяко дете и семейство в риск.

Проектът „Промяна в действие” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.”

www.ngogrants.bg

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Бъдеще за децата” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.