Сдружение "Бъдеще за децата" facebook

Сдружение „Бъдеще за децата” реализира и втория модул от дейността „Работа с медиите”

В поредица от няколко работни срещи Сдружението и представителите медиите в града ще изработят общи правила за работа и координация помежду си и ще реализират една съвместна кампания в подкрепа на деца в риск, на територията на Общината

Сдружението организира и втория образователен модул, заложен в дейността „Работа с медиите” по проект „Промяна в действие”. Като продължение на работната среща на тема „Да работим заедно за децата на Казанлък”, двете целеви групи имаха за задача да си изработят стратегия за кампанията, която предстои да се реализира от тях през месец юни.

Проявата бе проведена  на ул. „Войнишка” 25, където е позиционирана организацията. В срещата взеха участие Мария Гинева, изпълнителен директор на сдружение „Бъдеще за децата”, координатори на Центъра за работа с доброволци към организацията, специалист по комуникации и връзки с обществеността, представители на местни, регионални и национални медии.

Надяваме се чрез поредица от срещи да достигнем до обща идея, по която можем да работим заедно, да набележим по-нестандартни подходи, чрез които да насочим общественото внимание към даден проблем, който съществува при децата в нашата община, както и да създадем някаква координация помежду си.”

Във втория модул бяха включени повече практически задачи за работа в група . Разписване на инструменти за осъществяване на дейности в посока реализиране на ВЪЗМОЖНОСТИТЕ и преодоляване на РИСКОВЕТЕ и ЗАПЛАХИТЕ, като резулатът от тази задача бе да се редуцират и опишат няколко конкретни дейности, които да бъдат приети от всички участници.

Определяне ролята и функцията на регионалните журналисти и местното НПО по конкретен пробелм, в подкрепа, на който ще се разработи кампанията. Във втората част бе отделено повече внимание на генериране на идеи и предложения за кампания – послания, насоки на работа, обхват, допълнителни ресурси, мащаб, цел, целеви групи; разписване на стратегия за действие с ясно разпределени роли и задачи на всички участници.

Последният модул от дейността „Работа с медиите” ще бъде реализацията на кампанията в подкрепа на борбата с детската просия и  създаване на негативна нагласа и отношение сред обществеността, изразяващи се в не толериране на детската просия.

Проектът „Промяна в действие” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.”. Той е с продължителност 12 месеца и е разработен, защото липсват други финансиращи програми пряко насочени към изграждането капацитета на НПО. С реализацията на настоящият проект се цели подобряване на финансовата и организационна устойчивост на Сдружение“ Бъдеще за децата”.